Договір оферти | Shambala Wellness Club

Договір оферти

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

ТОВ «КЛУБ ШАМБАЛА» (надалі — Виконавець), в особі директора Солодкого Сергія Антоновича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, керуючись  цим документом пропонує необмеженому колу фізичних осіб, (надалі —  Замовник або Гість), з іншої Сторони (надалі разом — Сторони) – акцептувати цю Публічну оферту (укласти договір про надання послуг зі спеціального обслуговування).

Оферта є публічною і, згідно ст.ст. 633, 641 ЦК України, її умови однакові для всіх Гостей. Беззастережне прийняття умов Оферти (оплата будь-яким способом відповідно до ч.2 ст. 642 ЦК України) вважається акцептом даної Оферти (далі Договору) Виконавцем і Замовником, а сам Договір автоматично вважається укладеним.

 1. ТЕРМІНИ

1.1. Публічна оферта – формальна пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних осіб укласти Договір на визначених умовах.

1.2. Cайт Виконавця – веб — сторінка в мережі Інтернет, за адресою shambala.ua, яка є основним джерелом інформування Замовників.

1.3. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Гостем умов Публічної оферти, даного Договору.

Акцепт здійснюються шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Виконавця  або внесення до його каси в якості оплати за відповідні послуги на умовах визначених п. 3.2.3 ст. 3 Договору.

1.4. Гість, Замовник – фізична особа, яка Акцептувала Публічну оферту Виконавця, викладену у цьому Договорі, оплативши вартість відповідної послуги (пакету послуг).

1.5. Правила надання відповідних Послуг умови надання Послуг, які обираються Замовником в рамках цього Договору, є його невід’ємною частиною та є єдиним джерелом врегулювання всіх відносин між Замовником та Виконавцем, що виникають в процесі надання Послуг. Всі рекламні, презентаційні та інші матеріали, що створені та існують з метою інформування про послуги Виконавця, носять лише інформаційно-довідковий характер і не є джерелом врегулювання всіх умов надання Послуг.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ОПЛАТА ПОСЛУГ

2.1. Ця Публічна оферта (Договір) визначає особливості надання послуг у сфері спеціального обслуговування. Виконавець надає послугу Замовнику відповідно до переліку послуг зазначеному у прейскуранті.

2.2. Замовник своєчасно та в повному обсязі сплачує вартість наданих йому послуг, згідно цін, зазначених Виконавцем у прейскуранті. Вартість послуг визначається у виставленому Виконавцем рахунку. Грошові кошти сплачені в якості передплати повертаються у наступному порядку:

а) В разі анулювання індивідуального бронювання:

 • Якщо Замовник попереджає Виконавця про відмову до 14-ї години дня, що передує даті заїзду штрафні санкції не застосовуються.
 • Якщо заява на відмову від бронювання була зроблена пізніше 14-ї години дня, що передує даті заїзду або Замовник не заїхав, то Виконавець має право застосувати до Замовника штрафні санкції за простій номеру в розмірі 100% загальної вартості заброньованих номерів за 1 розрахункову добу.
 • У разі зменшення термінів проживання Виконавець має право застосувати до Замовника штрафні санкції у розмірі вартості заброньованих номерів за 1 розрахункову добу.

б). В разі анулювання групового бронювання:

 • Скасування бронювання більше ніж за 14 календарних днів до дати заїзду групи гостей здійснюється без застосування штрафних санкцій до Замовника.
 • У разі скасування бронювання за 7-14 календарних днів додати заїзду групи гостей, штрафні санкції застосовуються у розмірі 50% від загальної вартості заброньованих номерів за 1 розрахункову добу.
 • У разі скасування бронювання менше ніж за 7 календарних днів до дати заїзду групи гостей, штрафні санкції застосовуються у розмірі 100% від загальної вартості заброньованих номерів за 1 розрахункову добу.
 • У разі зменшення термінів проживання Виконавець має право застосувати до Замовника штрафні санкції у розмірі вартості заброньованих номерів за 1 розрахункову добу.

2.3. Вартість послуг згідно з цим Договором розміщується на офіційному сайті Виконавця.

2.4. Послуги надаються з моменту Акцепту Гостем умов та положень даного Договору та додатків до нього та у разі отримання Виконавцем 100% оплати за Послуги (у тому числі передплати при бронюванні послуги та/або остаточного розрахунку при розміщенні).

2.5. Місцем надання послуг вважається місцезнаходження Виконавця: Київської обл., Броварський р-н, с. Рожни, вул. Свободи (стара назва вулиці Щорса), 67.

2.6. Гість сплачує Послуги шляхом перерахування грошових коштів за послуги на поточний рахунок Виконавця або готівкою.

2.7. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати вартість послуг. Інформацію про такі зміни Виконавець оприлюднює на своєму офіційному сайті.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Замовник має право:

3.1.1. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, обсяг наданих ним послуг, а також іншу інформацію, пов’язану з наданням послуг.

3.1.2. Звертатись до Виконавця з раціоналізаторськими пропозиціями щодо покращення процесу надання послуг.

3.1.3. За узгодженням з Виконавцем перенести строк надання послуг.

3.2. Замовник зобов’язується:

3.2.1. Надавати повну та достовірну інформацію, необхідну для ідентифікації Замовника. А в разі замовлення програми, яка включає розміщення Гостя в місце надання послуг, Замовник зобов’язаний надати документи, які ідентифікують особу.

3.2.2. При зверненні до Виконавця за наданням послуг, не порушувати вимог чинного законодавства та прийнятих суспільство норм моралі та моральності, не використовувати результати надання послуг Виконавцем у протиправних цілях, в результаті чого можуть бути порушені права та законні інтереси Виконавця та/або третіх осіб.

3.2.3. Здійснити попередню оплату вартості послуг у розмірі не менше 50%.

3.2.4. При приєднанні до даної Публічної оферти Замовник надає згоду Виконавцю на використання його персональних даних в рамках Закону України «Про захист персональних даних».

3.2.5. Ознайомитися з Правилами проживання та перебування в SHAMBALA WELLNESS CLUB.

3.2.6. Відшкодувати Виконавцю майнову шкоду згідно з Правилами проживання та перебування в SHAMBALA WELLNESS CLUB та діючого законодавства України.

3.3. Виконавець має право:

3.3.1. Залучати для здійснення своїх обов’язків третіх осіб, які мають необхідну кваліфікацію для надання конкретного виду послуги.

3.3.2. Перевіряти надану Замовником інформацію, а також виконання Замовником умов Договору. А в разі замовлення програми, яка включає розміщення Гостя в місце надання послуг, Виконавець має право ознайомитися з документами, які ідентифікують особу.

3.3.3. Відмовити Замовнику у наданні послуг у випадках, якщо:

— Замовник порушив свої зобов’язання за умовами Договору;

— Замовник порушив Правила проживання та перебування в SHAMBALA WELLNESS CLUB;

— Гість використовує результати наданих послуг у протиправних цілях (розповсюдження конференційної інформації), що шкодить або може зашкодити правам та законним інтересам Виконавця та/або третіх осіб.

3.3.4. Накладати штрафи на  Замовника в разі порушення останнім Правил проживання та перебування в SHAMBALA WELLNESS CLUB.

3.4. Виконавець зобов’язується:

3.4.1. Забезпечувати Замовнику можливість отримання послуг належної якості відповідно до цього Договору.

3.4.2. Забезпечувати Гостю можливість отримання інформації з питань надання послуг.

3.4.3. Забезпечувати Замовнику можливість отримання ним послуг.

3.4.4. Приймати до розгляду раціоналізаторські пропозиції Гостей щодо покращення якості надання послуг.

 1. ІНШІ УМОВИ.

4.1. Порядок врегулювання спорів та застосовне право.

4.1.1. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі надання послуг Виконавцем, у зв’язку з прийняттям, виконанням та/або порушенням положень цього Договору та всіх додатків до нього, врегульовуються шляхом переговорів Сторін. Претензії Замовника щодо якості послуг, що надаються, приймаються Виконавцем  до розгляду лише письмово і в строк не пізніше за 5-ти календарних днів з дати виникнення спірної ситуації. Первинна інформація направляється за допомогою  електронного зв’язку, оригінал документа протягом того ж дня підлягає відправці рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Термін розгляду претензій Замовника складає не більше 14 календарних днів з моменту належного повідомлення.

4.1.2. В разі недосягнення згоди шляхом переговорів, Замовник залишає за собою право на пред’явлення претензій, які обов’язково повинні бути розглянуті Виконавцем в розумні строки, з метою врегулювання суперечок та спорів в досудовому порядку.

4.1.3. В разі недосягнення згоди між Сторонами, шляхом переговорів та не можливості врегулювання в досудовому порядку, всі спори та суперечки вирішуються в судовому порядку за місцезнаходженням Виконавця.

4.1.4. До відносин сторін, що випливають з прийняття та виконання даного Договору та всіх Додатків до нього, застосовуються чинні норми та положення законодавства України такою мірою, якою це не суперечить імперативним нормам права України.

4.2. Обмеження відповідальності Виконавця.

4.2.1. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання тієї чи іншої послуги результату, що очікував та бажав отримати Замовник при зверненні за наданням відповідної послуги, саме по собі не є фактом надання такої послуги неналежної якості.

4.3. Прикінцеві положення.

4.3.1. Виконавець залишає за собою право в будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни до даного Договору.

4.3.2. Всі зміни до цього Договору публікуються на Сайті Виконавця.

4.3.3. Всі зміни до даного Договору набувають чинності з моменту їх публікації на Сайті Виконавця.

4.3.4. Внесені зміни, що набрали чинності, розповсюджуються на всіх Замовників.

4.3.5. Гості вважаються повідомленими про внесені до Договору зміни з моменту опублікування цих змін на Сайті Виконавця.

4.3.6. Всі Додатки до Договору є невід’ємними частинами цього Договору та є обов’язковими для їх виконання та дотримання.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

5.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

5.3. Жодна зі Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

5.4. В разі виявлення факту  куріння у номерах, коридорах, барах, залах ресторану та інших приміщеннях Виконавця, окрім спеціально відведених місць, Замовник зобов’язаний оплатити вартість обробки номеру від тютюнового диму у розмірі 5 000,00 грн. Повторне порушення правил перебування на території Виконавця пов’язане з курінням дає йому право виселити Замовника із закладу надання послуг без повернення грошових коштів які були сплачені ним в якості оплати за послуги.

5.5. Вживання Замовником алкогольних напоїв або наркотичних засобів на території закладу Виконавця або в його приміщеннях, або знаходження Замовника у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння дає Виконавцю право висилити Замовника із закладу надання послуг без повернення грошових коштів, які були сплачені ним в якості оплати за послуги.

5.6. Замовник зобов’язаний відшкодувати Виконавцю вартість пошкодженого (втраченого) майна останнього згідно з прейскурантом компенсації вартості пошкодженого майна.

5.7. В разі пошкодження ліжка (матрац, наматрацник, подушка, чохол на подушку, ковдра) чи постільної білизни маслом, яке Замовник не змив з тіла чи голови після процедур пов’язаних з промасленням, він зобов’язаний сплатити Виконавцю вартість пошкодженого майна згідно з Прейскурантом компенсації пошкодженого майна.

У разі відмови прийняти душ, після процедур, пов’язаним з промасленням, з Гостя стягується компенсація за пошкодження халату в сумі 1 500,00 гривень.

5.8. В разі дострокового припинення надання послуг Виконавцем з ініціативи Замовника (дострокового виїзду із закладу надання послуг) останній сплачує на користь Виконавця штраф у розмірі вартості однієї доби надання послуг.

 1. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Даний договір Публічної оферти діє з моменту приєднання до нього Замовника.

6.2. Термін дії договору необмежений.

6.3. Замовник має право розірвати даний договір при невиконанні його умов Виконавцем або при відсутності необхідності в послугах. Про розірвання договору Замовник зобов’язаний письмово повідомити Виконавця за 14 (чотирнадцять) календарних днів до розірвання.

6.4. Після розміщення даний Договору Публічної оферти на сайті Виконавця всі попередні погодження, які вступають з ним в протиріччя, втрачають силу.

6.5. У разі необхідності, за бажанням Гостя даний Договір може бути оформлений у письмовій формі. Доповнення, оформлені в письмовому вигляді та підписані сторонами з метою виконання даного договору, є його невід’ємною частиною.

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Цей договір регулюється чинним законодавством України.

7.2 Виконавець може проводити аудіо запис всіх розмов з Гостем без додаткового повідомлення Замовника про це. Дана інформація є конфіденційною.

7.3. Виконавець зберігає конфіденційність даних та інформації, отриманої від Гостя при укладанні Договору або в ході його виконання і може їх розповсюдити виключно в порядку та випадках прямо передбачених чинним законодавством України.

7.4. Гість надає безумовну згоду на зберігання і обробку, в тому числі автоматизовану, будь-якої інформації, що відноситься до персональних даних Гостя з метою, що пов’язана з виконанням даного Договору та наслідків його виконання, або невиконання. Гість надає Виконавцю свою згоду на обробку всіх його персональних даних без обмеження терміну зберігання та терміну обробки персональних даних.

7.5. Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору чи додатків до нього не дійсним, не впливає на дійсність решти положень і умов Договору.

кнопка для поширення у twitter кнопка для поширення у facebook